V mnoha průmyslových odvětvích ve výrobním procesu vznikají více méně toxické páry a plyny. Tyto látky se nesmí vypouštět do ovzduší. Nejčastějšími škodlivinami v odpadním vzduchu jsou rozpouštědla. Pro odstranění uhlovodíků, jako i chlorovaných látek je vhodné využít jejich adsorpční schopnosti na aktivním uhlí.

Aktivní uhlí je produkt vyráběný z uhlí, dřeva nebo kokosových ořechů. Aktivní uhlí má pórovitou strukturou a velký vnitřní povrch (400-1500 m2/g). Může adsorbovat široké spektrum látek, tzn. látky jsou poutány k vnitřnímu povrchu a toto se označuje jako adsorpce.

Asi při třistanásobném zvětšení pod mikroskopem lze rozeznat při aktivním uhlí vyrobeném z kokosových skořápek celulární strukturu původního organického materiálu. Molekulární struktura aktivního uhlí se podobá struktuře grafitových destiček širokých několik atomů. Tvoří stěnu molekulárních otvorů tj. pórů aktivního uhlí. Hexagonální kruh uhlíkových atomů je často přerušen a tyto nepravidelnosti poskytují možnosti pro reakce na místech, kde je uhlíkový kruh přerušen.

Póry rozdělujeme podle jejich průměru:

mikropóry s poloměrem menším než 1 nm
mezopóry s poloměrem 1 – 25 nm
makropóry s poloměrem větším než 25 nm

Aktivní uhlí vyrobené z kokosových skořápek má větší část pórů jako mikropóry.

Granulované aktivní uhlí je používáno pro čistění vzduchu a plynů v adsorbérech a filtračních jednotkách.

Aktivní uhlí neimpregnované – granulované aktivní uhlí pro záchyt celé škály organických škodlivin. Aktivní uhlí tvořené válcovými granulemi o průměru 3 – 4 mm a délce 4 – 8 mm. Vysoká odolnost proti oděrům, ideální pro adsorpci organických uhlovodíků a zápachů.
Dodávané balení :          pytle po 25 kg
Možnost regenerace :    tepelná reaktivace

Reaktivace
Po vyčerpání sorpčních vlastností je aktivní uhlí nutno vyměnit za nové nebo ho reaktivovat. Reaktivací neboli přepracováním rozumíme odběr aktivního uhlí, transport do reaktivačního závodu, vlastní reaktivaci prováděnou zahříváním na různé teploty, doplnění úbytku aktivního uhlí při reaktivaci novým aktivním uhlím, transport zpět k zákazníkovi a naplnění do filtrů. Vlastní reaktivace se provádí v rotační peci, která umožňuje provést desorpci zachycených škodlivých látek z nasyceného aktivního uhlí a to tepelným účinkem spalin koksárenského plynu a vodní páry při postupném nárůstu teploty z 200 na 850°C a době zadržení 30 min.

Sorpční vlastnosti reaktivovaného aktivního uhlí jsou prakticky stejné jako u nového aktivního uhlí. Cena reaktivace, která je zpravidla levnější než u nového aktivního uhlí, zahrnuje výše uvedený postup (odebrání, transport, vlastní reaktivace, transport zpět, naplnění).